Sunday, April 20, 2008

नेहमीच कसं हसवायचं...??

नेहमीच कसं हसवायचं...??
तूच सांग देवा असं किती दिवस चालायचं...
जोकर बनुन सर्वांना नेहमीच कसं हसवायचं...??

समोरचा तो हसला................नव्हे!
हसवण्यावर माझ्या फसला!!
त्याच्या समोर रडलोच् तर...
हसवणाराच् मी कसला...

माणसांच्या या गर्दीमध्ये स्वतःला मात्र विसरायचं...
दू:ख दाबून ओठांमध्ये , त्यांतच हसून दाखवायचं
पण .... श्वास जड होतो जेव्हा---...तेव्हा रे काय करायचं???
जोकर बनुन सर्वांना नेहमीच कसं हसवायचं...!!!

मी रडू लागलो जेव्हा ...
ते मात्र हसत होते...
कारण, माझ्या रडण्यामधले
व्यंगच त्यांना दिसत होते...

मनातलं सर्व मनातच ठेवून, हसून मग मी दाखवायचं,..
शिषीरा नंतर येतो वसंत.......स्वप्नंच् फक्त पहायचं
पण; ........ह्रूदयातच ढग दाटून येतो....तेव्हा रे काय करायचं....???
जोकर बनुन सर्वांना नेहमीच कसं हसवायचं.